Želite da u svom radu primenjujete i homeopatsku medicinu?

Savremena medicina integriše dostignuća komplementarnih metoda lečenja.
Prijavite se za edukaciju iz integrativne medicine nakon koje možete dobiti rešenje Ministarstva zdravlja za primenjivanje homeopatskih principa lečenja u lekarskom radu.

Pitajte nas Prijavite se
  • Prijavljivanje je u toku

 

Posebne povoljnosti

Prva generacija studenata biće upisana po promotivnoj ceni sa 30% godišnjeg popusta. 

Ovo je jedina edukacija iz ove oblasti u Srbiji koju vode dugogodišnji profesori (doktori medicinskih nauka) određenih naučnih disciplina konvencionalne medicine, profesori kojima je homeopatska medicina glavna oblast naučnog interesovanja i lekarske prakse (obezbeđen simultani prevod predavanja koja su na engleskom ili nemačkom jeziku), kao i profesori farmacije koji poznaju homeopatsku farmakopeju i tehnologiju izrade homeopatskih lekova.

Prvi put u našoj zemlji možete dobiti kompletno znanje iz integrativne medicine na jednom mestu od strane profesora koji su značajna imena u medicinskoj nauci u Srbiji i svetu.

Zašto učiti homeopatsku medicinu

Budućnost zdravstva

Budućnost organizacije zdravstvenog sistema je transformacija tradicionalnog zdravstvenog sistema u integrativni zdravstveni sistem po ugledu na Švajcarsku čime se stvara potreba za lekarima koji poznaju komplementarne, naučno priznate metode lečenja.

Priznata metoda lečenja

Homeopatija je u našoj zemlji legalna metoda lečenja kojom se mogu baviti samo lekari u zdravstvenim ustanovama koje imaju rešenje Ministarstva zdravlja za primenu ove metode.

Trend savremene medicine

Trend savremene medicine je integracija dokazano uspešnih komplementarnih metoda lečenja, kao što su homeopatija i akupunktura, u zdravstveni sistem zbog dobrih rezultata i manje cene.

Švajcarska

Prednosti homeopatskog lečenja

Cost-benefit studije su pokazale da je homeopatsko lečenje isplativije za državni budžet i lekare, a za pacijente jeftinije. Slikovito je prikazan približan odnos raspodele budžeta za lečenje hroničnih bolesti konvencionalnim lekovima koje pacijent mora uzimati do kraja svog života, i raspodele budžeta za homeopatsko lečenje istih hroničnih bolesti koje je moguće izlečiti u potpunosti homeopatskim lekovima u najskupljim homeopatskim ordinacijama (cene lečenja u homeopatskim ordinacijama se kreću od 50 – 300 evra)

Konvencionalno lečenje
Konvencionalno lečenje
Homeopatsko lečenje
Homeopatsko lečenje

Kome je namenjena edukacija


Apsolventima medicinskih i stomatoloških fakulteta

Skraćuju period do sasvim izvesnog zaposlenja


Lekarima/stomatolozima na obaveznom medicinskom stažu

Obučavaju se iz oblasti kojom sebi omogućavaju sigurno zaposlenje


Lekarima opšte medicine i stomatolozima

Omogućavaju sebi da budu u trendu sa najsavremenijim medicinskim dostignućima koja su primenjiva bez velikih ulaganja


Lekarima specijalistima

Mogu integrisati razne metode lečenja u svom radu poput lekara u Švajcarskoj

 

*Edukacija je namenjena i osobama koje imaju završenu srednju ili strukovnu medicinsku školu, ukoliko je u njihovoj državi homeopatska praksa regulisana tako da i osobe koje nisu lekari imaju pravo da se bave homeopatijom. Sva predavanja se mogu pratiti na srpskom i engleskom jeziku.

Šta dobijate edukacijom?

Privatna lekarska praksa

Mogućnost da sa malo ulaganja otvorite sopstvenu privatnu lekarsku praksu Ukoliko želite da radite sami u sopstvenoj ordinaciji integrativne medicine imaćete:

  • Konsultantsku pomoć pri pokretanju sopstvenog posla
  • Stručnu konsultantsku pomoć pri rešavanju najtežih slučajeva od strane edukativnog tima
  • Pravnog zastupnika za zaštitu profesionalnog integriteta

Kontinuirana medicinska edukacija

Potrebni su vam bodovi za produženje licence – edukativni tim će organizovati predavanja u okviru kontinuirane medicinske edukacije čime dobijate nova saznanja iz oblasti kojom se bavite, kao i bodove za produženje licence.

Konsultovanje i zajedničko rešavanje najtežih slučajeva

Stalnu online pomoć pri analizi i rešavanju najtežih slučajeva. Svi studenti koji uspešno završe edukaciju biće deo umreženog tima čime će biti omogućeno konsultovanje i zajedničko rešavanje najtežih slučajeva. Edukativni tim će biti na raspolaganju za teške slučajeve.

Stručnu pomoć za naučna istraživanja i pisanje naučnih radova

Edukativni tim organizuje istraživački centar koji će biti stručna podrška svim studentima koji žele da se bave naučnoistraživačkim radom. Studenti koji upišu Postdiplomske doktorske studije medicinskih nauka, imaće posebne angažmane u okviru samog istraživačkog centra.

* Program edukacije je napravljen po ugledu na programe medicinskih specijalizacija i edukativni tim će raditi na tome da se ova specijalizacija prizna od strane Ministarstva zdravlja.

Šansa za zaposlenje

Zaposlite se na prvoj poliklinici integrativne medicine u Srbiji

Najbolji studenti imaće priliku da budu zaposleni na prvoj Poliklinici integrativne medicine u Beogradu u kojoj će svaki lekar pored znanja iz opšte medicine ili određene specijalističke oblasti konvencionalne medicine (kardiologija, pedijatrija, neurologija,ginekologija sa akušerstvom, itd…) imati i adekvatno znanje iz homeopatske medicine.

Zaposlite se kao asistent i postanite deo edukativnog tima

Studenti sa visokim prosekom na akademskim studijama imaće pomoć za pisanje naučnih radova ukoliko se odluče da upišu Doktorske akademske studije i biće zaposleni kao asistenti.

Sve je veća potreba za naučnim istraživanjima iz oblasti homeopatske medicine

Naučni radovi iz homeopatske medicine se objavljuju sve više u naučnim časopisima konvencionalne medicine koja integriše i naučno objašnjava dostignuća svih nauci poznatih metoda lečenja. Studije o dejstvu homeopatskih lekova su rađene ne samo na ljudima i životinjama, već i na kulturama tkiva gde je placebo efekat nemoguć. Objavljene su nove teorije iz oblasti homeopatske medicine koje imaju veliki prediktabilni značaj bez obzira na vrstu primenjene terapije. U praksi već dokazano uspešna, homeopatska medicina je sada veoma zanimljivo područje naučnog istraživanja koje zahteva integraciju različitih naučnih oblasti.

Homeopatska medicina beleži sve veći broj korisnika

Najbogatije zemlje sveta poput Švajcarske daju homeopatskoj medicini isti status koji ima i konvencionalna zapadna medicina, jer adekvatno primenjeno homeopatsko lečenje ne samo da ima efekta već i štedi novac zdravstvenog budžeta. Popis u Švajcarskoj iz 2016 je pokazao da se 2/3 Švajcaraca leči homeopatijom ili akupunkturom.

Homeopatska medicina u našoj zemlji

Homeopatskom medicinom u našoj zemlji mogu se baviti samo lekari koji nakon adekvatne edukacije iz ove oblasti koja je organizovana po akademskim standardima, dobiju rešenje Ministarstva zdravlja da u svom radu mogu primenjivati principe lečenja iz homeopatske medicine. Homeopatska medicina se može praktikovati samo u legalno otvorenim ordinacijama, poliklinikama, bolnicama i klinikama koje ispunjavaju uslove za primenu ove metode u lekarskom radu. U „Službenom glasniku RS“ br 16/2018 objavljen je Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku obavljanja metoda i postupaka tradicionalne medicine koji je propisalo Ministarstvo zdravlja Srbije. Među opisanim tradicionalnim/komplementarnim metodama je i homeopatija.

Način pohađanja nastave

Način pohađanja nastave

Literatura je obezbeđena u početku u vidu skripta na srpskom/engleskom jeziku, koja će svaki profesor pripremiti i koja će kasnije biti sakupljena i objavljena u vidu udžbenika. Način pohađanja nastave i broj obaveznih dolazaka biće objavljen naknadno zajedno sa detaljnim planom nastave u skladu sa mestima prebivališta upisanih.

Praktična nastava

Praktična nastava je obavezna i biće organizovana od druge godine specijalističke edukacije. Studenti će biti organizovani po grupama i svaki student treba da ima najmanje 1200 sati praktičnog rada pod rukovodstvom mentora za vreme studiranja i 6 meseci staža koji podrazumeva samostalni rad pod supervizijom mentora nakon odslušanih svih predavanja.