Specijalizacija iz opšte i kliničke homeopatije

Cilj specijalizacije

*Napomena: specijalizacija iz homeopatske medicine još uvek nije prepoznata od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Međutim, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije izdaje Rešenja kojima dozvoljava primenu ove metode u lečenju onim lekarima koji su završili adekvatnu edukaciju iz ove oblasti. Detaljniji program edukacije možete naći na stranici PRIJAVA 

Specijalizacija iz opšte i kliničke homeopatije omogućava specijalizantu sticanje znanja i veština potrebnih za prevenciju, lečenje i rehabilitaciju hroničnih i akutnih oboljenja kod svih članova porodice, poštujući pravila individualne holističke medicine. Cilj ove obuke jeste:

 • da specijalizant ovlada teorijskim znanjima i odgovarajućim praktičnim veštinama u cilju postavljanja dijagnoze koja obuhvata tri nivoa postojanja i mogućnosti lečenja individualnim pristupom.
 • da se upozna sa ontološkim i energetskim aspektima ljudskog bića kako bi razumeo i bio u stanju da prati psihosomatsko i supresivno kretanje patologije u svakom individualnom slučaju
 • da se upozna sa holističkim pristupom pacijentu, što uključuje uzimanje holističke anamneze koja daje uvid u
  • totalitet simptoma i njihove modalitete kao i u generalno stanje vitalnosti pacijenta koje uključuje i modalitete fizioloških reakcija na podražaje iz spoljne okoline,
  • esenciju patologije,
  • patološke simptome (ili kombinacije simptoma) na mentalnom, emotivnom i fizičkom nivou (holistički pristup)
  • spoljni uzrok patogeneze
 • da ovlada veštinama praćenja hronološkog i hijerarhijskog kretanja različitih hroničnih patologija, odnosno da ovlada veštinom razlikovanja procesa patogeneze i salutogeneze u slučajevima hroničnih bolest
 • da se osposobi za holističku, individualnu terapiju hitnih stanja
 • da se upozna sa lekovitom primenom homeopatskih lekova, mehanizmom njihovog delovanja na organizam, ograničenjima njihovog dejstva,  kao i tehnologijom njihove izrade
 • da nauči principe holističke preventivne podrške i u smislu prevencije bolesti i u smislu prevencije komplikacija postojećih bolesti
 • da planira lečenje, kontroliše njegov tok i uspeh terapije pod neposrednom supervizijom mentora
 • da se upozna sa dobrim i lošim efektima lekova i metodama sprečavanja i ublažavanja istih.
 • da se upozna sa načinom vođenja medicinske dokumentacije holističko-individualnog praćenja pacijenata.

Trajanje i struktura specijalističke edukacije

Trajanje specijalističke edukacije je 3 godine i sastoji se od:

Prva godina

Specijalizant teorijsko znanje savladava uz predavanja i detaljnije se upoznaje sa specifičnostima holističkog, individualnog pristupa pacijentu što podrazumeva razumevanje ljudskog bića u totalitetu. Veštine i praktično znanje, specijalizant savladava u homeopatskoj ordinaciji Alona pod neposrednim nadzorom mentora; detaljnije se upoznaje sa holističkim pristupom bolesniku, što uključuje holističku anamnezu, fizički pregled, pregled dijagnostičke specijalističke dokumentacije i njeno tumačenje u skladu sa hronološkim i hijerarhijskim principima kretanja procesa salutogeneze i patogeneze.

Druga i treća godina

Upoznavanje sa specifičnostima homeopatske farmakopeje. Upoznavanje karakteristika homeoaptskih lekova i njihovih indikativnih patoloških područja i u akutnim i u hroničnim slučajevima. Utvrđivanje plana ispitivanja kao i izbor lečenja. Pod neposrednim nadzorom mentora planira lečenje i kontroliše njegov tok i uspeh terapije. Upoznaje se sa lošim efektima lekova i metodama sprečavanja i ublažavanja istih. Upoznaje se sa načinom vođenja medicinske dokumentacije holističko-individualnog praćenja pacijenta.

Praćenje i provera znanja

Kontinuiranu proveru znanja vrše nadležni rukovodilac nastave i nastavnik predmeta predviđenog programom tokom seminara, radionica i svih vidova praktične i teorijske edukacije. Provera znanja vrši se i kroz testove i 5 obaveznih kolokvijuma u pisanoj formi za problematiku iz:

 1. Opštih principa holističko-individualnog pristupa pacijentu
 2. Opštih principa uzimanja anamneze i holističke analize aktuelnog patološkog stanja pacijenta
 3. Principa lečenja hroničnih stanja
 4. Principa lečenja akutnih stanja
 5. Homeopatske farmakopeje i materije medike (osobine, uticaji, specifičnosti i ograničenosti homeopatske terapije)

Redosled polaganja kolokvijuma je promenljiv u zavisnosti od vremena uključivanja na specijalizaciju odnosno nastavu. Uspeh se ocenjuje po istim principima kao i predispitni test (60% tačnih odgovora), a u indeks upisuje Položio/la. Svaki specijalizant je tokom obuke dužan da učestvuje na naučnim skupovima, naučno istraživačkim projektima i publikovanju barem 2 rada u časopisima ili zbornicima.

Završetak specijalizacije Mentor specijalizacije zaključuje da je specijalizacija završena na osnovu dokaza:

 • o završenom specijalističkom stažu u celini po utvrđenoj strukturi i trajanju
 • o uspešno položenih 5 kolokvijuma
 • o aktivnom učešću na naučnim skupovima
 • o publikovanim radovima
 • na osnovu uvida u stečena znanja i veštine

Potrebne podatke mentor dobija iz indeksa specijalističkog staža. Specijalizacija se završava specijalističkim ispitom koji se sastoji iz praktičnog i usmenog dela.

Program specijalizacije

Teorijski deo – 12 meseci

Upoznavanje sa osnovnim principima holističko-individualnog pristupa stanju zdravlja i bolesti pacijenata. Za vreme teorijske nastave studenti po utvrđenom redosledu prisustvuju radu lekara Ordinacije opšte medicine Alona koja je od Ministarstva zdravlja ovlašćena za primenu homeopatskih principa lečenja.

Praktično-teorijski deo – 24 meseca

Specijalizanti samostalno pod supervizijom mentora uzimaju holističku anamnezu i planiraju lečenje pacijenta. Upoznaju se sa repertorizacijom aktuelnih simptoma, sa prepoznavanjem i rangiranjem intenziteta simptoma, sa prepoznavanjem suštine patološkog procesa i vredovanjem spoljnjeg uzroka ukoliko on postoji. Upoznaju se sa indikativnim područjem homeopatskih lekova, njihovim karakteristikama i ograničenjima.

Program edukacije po oblastima i veštinama

 • Homeopatska medicina kao posebna medicinska disciplina
 • Homeoptska medicina kao medicina zasnovana na dokazima koja u osnovi svoje teorije ima holistički model rešavanja zdravstvenih problema
 • Sistemska medicina, humana medicina i medicina bazirana na dokazima
 • Ontološki, energetski i psihofizički aspekt ljudskog bića
 • Odnos zdravlja i bolesti sa holističkog aspekta
 • Teorije nasleđivanja – genetika, epigenetika, nasleđivanje emocija i mentalnih struktura, mijazmi
 • Hijerarhija patoloških stanja organizma i uzajamni odnos različitih bolesti
 • Specifičan proces donošenja odluka u homeopatskoj medicini
 • Procesi lečenja i supresije – pravac izlečenja
 • Naučno istraživački rad i metodologija naučnih studija (kliničkih, in vivo, in vitro) iz oblasti homeopatske medicine
 • Homeopatska farmakopeja i Materia Medica – detaljno upoznavanje indikativnih područja 150 najčešće upotrebljavanih lekova
 • Promocija zdravlja u radu lekara homeopatske medicine
 • Timski rad u homeopatskoj medicini
 • Primarna holistička zdravstvena zaštita
 • Homeopatska medicina u zdravstvenom informacionom sistemu i kompjuterski monitoring
 • Organizacija rada ambulante homeopatske medicine
 • Aktuelna zakonska regulativa u radu lekara homeopatske medicine
 • Vođenje zdravstvene dokumentacije
 • Zdravstveno vaspitanje i zakonska regulativa zdravstvenog vaspitanja u radu lekara homeopatske medicine
 • Etički problemi u radu lekara homeopatske medicine
 • Medicinske greške u radu lekara homeopatske medicine
 • Istraživanja u homeopatskoj medicini (kliničke studije, studije na životinjama i kulturama tkiva)
 • Međusobna komunikacija lekara homeopatske medicine sa lekarima konvencionalne medicine

Veštine za rad u ambulanti homeopatske medicine

 • Komunikacija sa pacijentom
 • Vođenje intervjua s ciljem uočavanja homeopatske slike patologije (vođenje intervjua sa ciljem uočavanja slike leka)
 • Tumačenje i analiza simptoma i njihovih kombinacija u skladu sa hijerarhijom poremećaja i nivoom vitalnosti organizma
 • Tumačenje i analiza specijalističkih izveštaja po principima hronologije i hijerarhije patologije
 • Upotreba repertorijuma- korespondencija između simptoma i rubrika
 • Diferencijacija lekova
 • Biranje potencije i aplikacija lekova (suva doza, vodena suspenzija)
 • Opservacija reakcije na lek i evaluacija slučaja
 • Drugo propisivanje leka
 • Akutno propisivanje za vreme hronične terapije
 • Slučajevi na terapiji hemijskim lekovima
 • Prepreke izlečenju
 • Vođenje zdravstvene dokumentacije orjentisane prema holističkom pristupu pacijentu
 • Prikupljanje podataka o kliničkom ispoljavanju bolesti za vreme akutnih epidemijskih bolesti zbog mogućnosti pronalaženja genus epidemicus-a
 • Održati predavanje stanovništvu ili školskoj deci u prisustvu mentora
 • Voditi diskusionu grupu

Veštine za primenu homeopatskih lekova na klinici i u jedinicama intenzivne nege

 • Prepoznavanje nivoa vitalnosti na kom se razvija akutno stanje
 • Prepoznavanje i analiza pojave akutnih stanja za vreme homeopatskog lečenja hroničnih bolesti
 • Ponavljajuća akutna stanja i nivo vitalnosti
 • Prepoznavanje i adekvatno tumačenje agravacije i supresije nakon primene homeopatskog leka u akutnim slučajevima
 • Primena homeopatskog leka za vreme primene lekova klasične medicine u akutnim stanjima
 • Značaj i lečenje epidemijskih bolesti
 • Značaj i lečenje akutnih kardiovaskularnih bolesti
 • Značaj i lečenje akutnih plućnih bolesti
 • Značaj i lečenje akutnih nauroloških bolesti
 • Značaj i lečenje akutnih psihijatrijskih stanja
 • Značaj i lečenje akutnih gastroenteroloških bolesti

Obavezna literatura je obezbeđena.

Preporučena literatura I:

 1. S. Hahnemann, Organon of Medicine – prevedeno na srpski
 2. S. Hahnemann, Materia Medica Pura
 3. S. Hahnemann, Hronične bolesti – prevedeno na srpski
 4. J.T.Kent, Homeopathic Philosophy – u fazi prevođenja
 5. J.T.Kent, Lectures on Homeopathic Materia Medica
 6. G.Vithoulkas, Nauka homeopatije (srpski prevod u izdanju Centra za razvoj homeopatske medicine)
 7. G.Vithoulaks, Levels of Health
 8. G Vithoulkas, The Esalen Conferences I
 9. G. Vithoulkas, The Esalen Conferences II
 10. G. Vithoulkas, The Bern Seminars
 11. W. Boercke, Pocket Manual of Homeopathic Materia Medica & Repertory – prevedeno na srpski
 12. G. Vithoulaks, Materia Medica Viva – 13 knjiga
 13. J.T.Kent, Repertory of Homeopathic Materia Medica

Preporučena literatura II:

 1. G. Vithoulkas, Talks on Classical Homoeopathy
 2. G. Vithoulkas, Classical Homeopathy for Anxiety and Jealousy
 3. Morison, A Collection of Case
 4. Vasilis Gegas, Classical Homeopathic Lectures A – J
 5. Erik van Woensel, Classical Homeopathy Evidence Based Medicine vol. 1
 6. Farokh J. Master / Natasha Fernandes, Understanding Posology in Classical Homoeopathy
 7. Alok Pareek, R.S. Pareek, Homeopathy for Acutes and Emergencies
 8. Roger Morrison, Nancy Herrick, Psychiatric Disorders with Relevant Remedies – Live Cases
 9. Judyth Reichenberg-Ullman, Robert Ullman, The Homeopathic Treatment of Depression and Anxiety
 10. Margaret Lucy Tyler, Homoeopathic Drug Picture