Specijalizacija iz opšte i kliničke homeopatije

Cilj specijalizacije

*Napomena: specijalizacija iz homeopatske medicine još uvek nije prepoznata od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Međutim, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije izdaje Rešenja kojima dozvoljava primenu ove metode u lečenju onim lekarima koji su završili adekvatnu edukaciju iz ove oblasti. 

Specijalizacija iz opšte i kliničke homeopatije omogućava specijalizantu sticanje znanja i veština potrebnih za prevenciju, lečenje i rehabilitaciju hroničnih i akutnih oboljenja kod svih članova porodice, poštujući pravila individualne holističke medicine. Cilj ove obuke jeste:

 • da specijalizant ovlada teorijskim znanjima i odgovarajućim praktičnim veštinama u cilju postavljanja dijagnoze koja obuhvata tri nivoa postojanja i mogućnosti lečenja individualnim pristupom.
 • da se upozna sa ontološkim i energetskim aspektima ljudskog bića kako bi razumeo i bio u stanju da prati psihosomatsko i supresivno kretanje patologije u svakom individualnom slučaju
 • da se upozna sa holističkim pristupom pacijentu, što uključuje uzimanje holističke anamneze koja daje uvid u
  • totalitet simptoma i njihove modalitete kao i u generalno stanje vitalnosti pacijenta koje uključuje i modalitete fizioloških reakcija na podražaje iz spoljne okoline,
  • esenciju patologije,
  • patološke simptome (ili kombinacije simptoma) na mentalnom, emotivnom i fizičkom nivou (holistički pristup)
  • spoljni uzrok patogeneze
 • da ovlada veštinama praćenja hronološkog i hijerarhijskog kretanja različitih hroničnih patologija, odnosno da ovlada veštinom razlikovanja procesa patogeneze i salutogeneze u slučajevima hroničnih bolest
 • da se osposobi za holističku, individualnu terapiju hitnih stanja
 • da se upozna sa lekovitom primenom homeopatskih lekova, mehanizmom njihovog delovanja na organizam, ograničenjima njihovog dejstva,  kao i tehnologijom njihove izrade
 • da nauči principe holističke preventivne podrške i u smislu prevencije bolesti i u smislu prevencije komplikacija postojećih bolesti
 • da planira lečenje, kontroliše njegov tok i uspeh terapije pod neposrednom supervizijom mentora
 • da se upozna sa dobrim i lošim efektima lekova i metodama sprečavanja i ublažavanja istih.
 • da se upozna sa načinom vođenja medicinske dokumentacije holističko-individualnog praćenja pacijenata.

Trajanje i struktura specijalističke edukacije

Trajanje specijalističke edukacije je 3 godine i sastoji se od:

Prva godina

Specijalizant teorijsko znanje savladava uz predavanja i detaljnije se upoznaje sa specifičnostima holističkog, individualnog pristupa pacijentu što podrazumeva razumevanje ljudskog bića u totalitetu. Veštine i praktično znanje, specijalizant savladava u homeopatskoj ordinaciji Alona pod neposrednim nadzorom mentora; detaljnije se upoznaje sa holističkim pristupom bolesniku, što uključuje holističku anamnezu, fizički pregled, pregled dijagnostičke specijalističke dokumentacije i njeno tumačenje u skladu sa hronološkim i hijerarhijskim principima kretanja procesa salutogeneze i patogeneze.

Druga i treća godina

Upoznavanje sa specifičnostima homeopatske farmakopeje. Upoznavanje karakteristika homeoaptskih lekova i njihovih indikativnih patoloških područja i u akutnim i u hroničnim slučajevima. Utvrđivanje plana ispitivanja kao i izbor lečenja. Pod neposrednim nadzorom mentora planira lečenje i kontroliše njegov tok i uspeh terapije. Upoznaje se sa lošim efektima lekova i metodama sprečavanja i ublažavanja istih. Upoznaje se sa načinom vođenja medicinske dokumentacije holističko-individualnog praćenja pacijenta.

Praćenje i provera znanja

Kontinuiranu proveru znanja vrše nadležni rukovodilac nastave i nastavnik predmeta predviđenog programom tokom seminara, radionica i svih vidova praktične i teorijske edukacije. Provera znanja vrši se i kroz testove i 5 obaveznih kolokvijuma u pisanoj formi za problematiku iz:

 1. Opštih principa holističko-individualnog pristupa pacijentu
 2. Opštih principa uzimanja anamneze i holističke analize aktuelnog patološkog stanja pacijenta
 3. Principa lečenja hroničnih stanja
 4. Principa lečenja akutnih stanja
 5. Homeopatske farmakopeje i materije medike (osobine, uticaji, specifičnosti i ograničenosti homeopatske terapije)

Redosled polaganja kolokvijuma je promenljiv u zavisnosti od vremena uključivanja na specijalizaciju odnosno nastavu. Uspeh se ocenjuje po istim principima kao i predispitni test (60% tačnih odgovora), a u indeks upisuje Položio/la. Svaki specijalizant je tokom obuke dužan da učestvuje na naučnim skupovima, naučno istraživačkim projektima i publikovanju barem 2 rada u časopisima ili zbornicima.

Završetak specijalizacije Mentor specijalizacije zaključuje da je specijalizacija završena na osnovu dokaza:

 • o završenom specijalističkom stažu u celini po utvrđenoj strukturi i trajanju
 • o uspešno položenih 5 kolokvijuma
 • o aktivnom učešću na naučnim skupovima
 • o publikovanim radovima
 • na osnovu uvida u stečena znanja i veštine

Potrebne podatke mentor dobija iz indeksa specijalističkog staža. Specijalizacija se završava specijalističkim ispitom koji se sastoji iz praktičnog i usmenog dela.

Program specijalizacije

Teorijski deo – 12 meseci

Upoznavanje sa osnovnim principima holističko-individualnog pristupa stanju zdravlja i bolesti pacijenata. Za vreme teorijske nastave studenti po utvrđenom redosledu prisustvuju radu lekara Ordinacije opšte medicine Alona koja je od Ministarstva zdravlja ovlašćena za primenu homeopatskih principa lečenja.

Praktično-teorijski deo – 24 meseca

Specijalizanti samostalno pod supervizijom mentora uzimaju holističku anamnezu i planiraju lečenje pacijenta. Upoznaju se sa repertorizacijom aktuelnih simptoma, sa prepoznavanjem i rangiranjem intenziteta simptoma, sa prepoznavanjem suštine patološkog procesa i vredovanjem spoljnjeg uzroka ukoliko on postoji. Upoznaju se sa indikativnim područjem homeopatskih lekova, njihovim karakteristikama i ograničenjima.

Program edukacije po oblastima i veštinama

 • Homeopatska medicina kao posebna medicinska disciplina
 • Homeoptska medicina kao medicina zasnovana na dokazima koja u osnovi svoje teorije ima holistički model rešavanja zdravstvenih problema
 • Sistemska medicina, humana medicina i medicina bazirana na dokazima
 • Ontološki, energetski i psihofizički aspekt ljudskog bića
 • Odnos zdravlja i bolesti sa holističkog aspekta
 • Teorije nasleđivanja – genetika, epigenetika, nasleđivanje emocija i mentalnih struktura, mijazmi
 • Hijerarhija patoloških stanja organizma i uzajamni odnos različitih bolesti
 • Specifičan proces donošenja odluka u homeopatskoj medicini
 • Procesi lečenja i supresije – pravac izlečenja
 • Naučno istraživački rad i metodologija naučnih studija (kliničkih, in vivo, in vitro) iz oblasti homeopatske medicine
 • Homeopatska farmakopeja i Materia Medica – detaljno upoznavanje indikativnih područja 150 najčešće upotrebljavanih lekova
 • Promocija zdravlja u radu lekara homeopatske medicine
 • Timski rad u homeopatskoj medicini
 • Primarna holistička zdravstvena zaštita
 • Homeopatska medicina u zdravstvenom informacionom sistemu i kompjuterski monitoring
 • Organizacija rada ambulante homeopatske medicine
 • Aktuelna zakonska regulativa u radu lekara homeopatske medicine
 • Vođenje zdravstvene dokumentacije
 • Zdravstveno vaspitanje i zakonska regulativa zdravstvenog vaspitanja u radu lekara homeopatske medicine
 • Etički problemi u radu lekara homeopatske medicine
 • Medicinske greške u radu lekara homeopatske medicine
 • Istraživanja u homeopatskoj medicini (kliničke studije, studije na životinjama i kulturama tkiva)
 • Međusobna komunikacija lekara homeopatske medicine sa lekarima konvencionalne medicine

Veštine za rad u ambulanti homeopatske medicine

 • Komunikacija sa pacijentom
 • Vođenje intervjua s ciljem uočavanja homeopatske slike patologije (vođenje intervjua sa ciljem uočavanja slike leka)
 • Tumačenje i analiza simptoma i njihovih kombinacija u skladu sa hijerarhijom poremećaja i nivoom vitalnosti organizma
 • Tumačenje i analiza specijalističkih izveštaja po principima hronologije i hijerarhije patologije
 • Upotreba repertorijuma- korespondencija između simptoma i rubrika
 • Diferencijacija lekova
 • Biranje potencije i aplikacija lekova (suva doza, vodena suspenzija)
 • Opservacija reakcije na lek i evaluacija slučaja
 • Drugo propisivanje leka
 • Akutno propisivanje za vreme hronične terapije
 • Slučajevi na terapiji hemijskim lekovima
 • Prepreke izlečenju
 • Vođenje zdravstvene dokumentacije orjentisane prema holističkom pristupu pacijentu
 • Prikupljanje podataka o kliničkom ispoljavanju bolesti za vreme akutnih epidemijskih bolesti zbog mogućnosti pronalaženja genus epidemicus-a
 • Održati predavanje stanovništvu ili školskoj deci u prisustvu mentora
 • Voditi diskusionu grupu

Veštine za primenu homeopatskih lekova na klinici i u jedinicama intenzivne nege

 • Prepoznavanje nivoa vitalnosti na kom se razvija akutno stanje
 • Prepoznavanje i analiza pojave akutnih stanja za vreme homeopatskog lečenja hroničnih bolesti
 • Ponavljajuća akutna stanja i nivo vitalnosti
 • Prepoznavanje i adekvatno tumačenje agravacije i supresije nakon primene homeopatskog leka u akutnim slučajevima
 • Primena homeopatskog leka za vreme primene lekova klasične medicine u akutnim stanjima
 • Značaj i lečenje epidemijskih bolesti
 • Značaj i lečenje akutnih kardiovaskularnih bolesti
 • Značaj i lečenje akutnih plućnih bolesti
 • Značaj i lečenje akutnih nauroloških bolesti
 • Značaj i lečenje akutnih psihijatrijskih stanja
 • Značaj i lečenje akutnih gastroenteroloških bolesti

Obavezna literatura je obezbeđena.

Preporučena literatura I:

 1. S. Hahnemann, Organon of Medicine – prevedeno na srpski
 2. S. Hahnemann, Materia Medica Pura
 3. S. Hahnemann, Hronične bolesti – prevedeno na srpski
 4. J.T.Kent, Homeopathic Philosophy – u fazi prevođenja
 5. J.T.Kent, Lectures on Homeopathic Materia Medica
 6. G.Vithoulkas, The Science of Homeopathy, IACH, Alonissos, – u fazi prevođenja
 7. G.Vithoulaks, Levels of Health
 8. G Vithoulkas, The Esalen Conferences I
 9. G. Vithoulkas, The Esalen Conferences II
 10. G. Vithoulkas, The Bern Seminars
 11. W. Boercke, Pocket Manual of Homeopathic Materia Medica & Repertory – prevedeno na srpski
 12. G. Vithoulaks, Materia Medica Viva – 13 knjiga
 13. J.T.Kent, Repertory of Homeopathic Materia Medica

Preporučena literatura II:

 1. G. Vithoulkas, Talks on Classical Homoeopathy
 2. G. Vithoulkas, Classical Homeopathy for Anxiety and Jealousy
 3. Morison, A Collection of Case
 4. Vasilis Gegas, Classical Homeopathic Lectures A – J
 5. Erik van Woensel, Classical Homeopathy Evidence Based Medicine vol. 1
 6. Farokh J. Master / Natasha Fernandes, Understanding Posology in Classical Homoeopathy
 7. Alok Pareek, R.S. Pareek, Homeopathy for Acutes and Emergencies
 8. Roger Morrison, Nancy Herrick, Psychiatric Disorders with Relevant Remedies – Live Cases
 9. Judyth Reichenberg-Ullman, Robert Ullman, The Homeopathic Treatment of Depression and Anxiety
 10. Margaret Lucy Tyler, Homoeopathic Drug Picture

 

POČETAK NASTAVE – SUBOTA 11.9.2021. u 9:00

PLAN NASTAVE ZA PRVI SEMESTAR – TEME

Uvod u homeopatsku medicinu: 30h 

 1. Homeopatska medicina – istorija
  1. S. Hahnemann
  2. Allen, Clarke, Hering, Lippe
  3. J.T. Kent
  4. G. Vithoulaks
 2. Homeopatska medicina kao posebna, samostalna naučno-medicinska disciplina
  1. Predmet istraživanja homeopatske medicine
  2. Načna metodologija istraživanja
  3. Osnovni teorijski principi
 3. Sistemska medicina, humana medicina, medicina bazirana na dokazima
 4. Ontološki, energetski i psihofizički aspekt ljudskog bića
 5. Slojevitost ljudskog bića: mentalni, emotivni i fizički nivo organizma i njihove interakcije

 

Holističko individualni pristup pacijentu: 30h

 1. Odnos zdravlja i bolesti – definicija zdravlja
  1. Kontinuum patologije (Vithoulkas), slojevitost patoloških stanja i kako su međusobno povezani
  2. Nivoi snage imunog sisitema – Vithoulkas: Nivoi zdravlja
  3. PNEI sistem
 2. Teorije nasleđivanja: genetika, epigenetika nasleđivanje emocija i mentalnih struktura, mijazmi
 3. Principi izlečenja vs. principi supresije patologije

 

Homeopatski lek: 15h

 1. Eksperimentalne studije dokazivanja simptoma leka (indikativnog područja leka)
 2. Homeopatski sindromi (slike lekova)
 3. Homeopatski lek i potencirane supstance (kako i zašto su potencirane)
 4. Akcija homeopatskog leka
 5. Hipoteze farmakokinetike potenciranih supstanci

 

 

  9:00 – 10:30 11:00 – 12:30 13:00 – 14:30 17:00 – 18:30 19:00 – 20:30
11. septembar Istorija homeopatije Homeopatska medicina kao posebna naučno-medicinska paradigma Predmet istraživanja homeopatske medicine Naučna metodologija istraživanja Osnovni teorijski principi

 

-sinopsis-

25. septembar Sistemska medicina Humana medicina i medicina bazirana na dokazima Ontološki aspekt ljudskog bića Ontološki aspekt ljudskog bića Energetski aspekt ljudskog bića
9. oktobar Energetski aspekt ljudskog bića Energetski aspekt ljudskog bića Psihofizički aspekt ljudskog bića Psihofizički aspekt ljudskog bića Psihofizički aspekt ljudskog bića
23. oktobar Slojevitost ljudskog bića – holistički pristup Slojevitost ljudskog bića –

holistički pristup

Slojevitost ljudskog bića –

holistički pristup

Slojevitost ljudskog bića – holistički aspekt Slojevitost ljudskog bića – holistički aspekt
6.novembar Odnos zdravlja i bolesti – def. zdravlja Kontinuum patologije – Vithoulkas Slojevitost patoloških stanja Slojevitost patoloških stanja Odnos patoloških stanja
20.novembar Nivoi aktivnosti imunog sistema Vithoulkas – nivoi zdravlja Vithoulkas – nivoi zdravlja PNEI sistem PNEI sistem
4.decembar Teorije nasleđivanja – genetika i epigenetika Teorije nasleđivanja – nasleđivanje emocija i mentalnih struktura Teorije nasleđivanja –

mijazmi

Teorije nasleđivanja – mijazmi Teorije nasleđivanja – mijazmi i nivoi zdravlja
18. decembar Principi izlečenja Principi izlečenja Principi izlečenja Znaci supresije patologije Znaci supresije patologije
15.januar Eksperimentalne studije dokazivanja indikativnog područja leka Homeopatski lek i homeopatski sindrom Potencirane supstance Monoterapija i potencirane polikomponentne supstance Homeopatski lek vs. potencirane supstance
29.januar Akcija homeopatskog leka Reakcija organizma na homeopatski lek Oblici reakcija na homeopatski lek Farmakokinetika homeopatskog leka Farmakokinetika potenciranih supstanci

 

S obzirom na dostupnost profesora, moguće je da će redosled nekih predavanja biti promenjen, o čemu će studenti biti blagovremeno obavešteni.

 

 

II SEMESTAR – HOMEOPATSKA PROPEDEVTIKA

A

 1. Specifičan proces donošenja odluka u homeopatskoj medicini
 2. Komunikacija sa pacijentom
 3. Vođenje intervjua sa ciljem uočavanja homeopatskog sindroma
 4. Tumačenje i analiza specijalističkih izveštaja po principima hronologije i hijerarhije patilogije
 5. Podvlačenje simptoma
 6. Upotreba repertorijuma – korespondencija između simptoma i rubrika
 7. Diferencijacija homeopatskih sindroma
 8. Biranje potencije i načina aplikacije lekova

B

 1. Opservacije reakcije na propisani lek
 2. Kentove opservacije
 3. Vitulkasove opservacije
 4. Evaluacija slučaja
  1. Principi dugoročnog vođenja slučaja
  2. Komplikovani slučajevi
  3. Ometajući faktori
  4. Homeopatija za terminalne stadijume
 5. Akutna stanja za vreme lečenja hroničnih slučajeva

C

 1. Energetski status organizma i akutna stanja
 2. Agravacija i supresija za vreme akutnih stanja
 3. Primena homeopatske terapije za vreme primene alopatskih lekova
 4. Alopatsko propisivanje potenciranih lekova
 5. Značaj i homeopatsko lečenje akutnih epidemijskih bolesti
 6. Značaj i homeopatsko lečenje akutnih kardiovaskularnih bolesti
 7. Značaj i lečenje akutnih plućnih bolesti
 8. Značaj I lečenje akutnih gastroenteroloških bolesti
 9. Značaj i lečenje akutnih neuroloških bolesti
 10. Značaj i lečenje akutnih psihijatrijskih bolesti

 

III SEMESTAR – MATERIA MEDICA – PREDAVANJA I PRAKTIČNA NASTAVA

IV SEMESTAR – MATERIA MEDICA – PREDAVANJA I PRAKTIČNA NASTAVA

V SEMESTAR – MATERIA MEDICA – PREDAVANJA I PRAKTIČNA NASTAVA

VI SEMESTAR – MATERIA MEDICA – PREDAVANJA I PRAKTIČNA NASTAVA